Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
dne 2. 5. 2022 od 9.00 do 17.00 hod. se uskuteční zápis do MŠ Třanovice i MŠ Horní Tošanovice. Těšíme se na Vás.

Kritéria přijetí do mateřské školy

Ředitel Základní školy mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem na základě ustanovení § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (pravidelné očkování). 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

KritériumBodové hodnocení
Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem v obciTrvalý pobyt v obci
Třanovice (MŠ Třanovice), H.Tošanovice (MŠ H. Tošanovice)
25
Dítě s trvalým pobyt v obci/věk dítěteDosažení 4 let věku do 31.8.22
Dosažení 3 let věku do 31.8. 18
Dosažení 2 let věku do 31.8. 4
Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem v jiné obciDítě s trvalým pobyt v jiné obci15
Dítě s trvalým pobytem v jiné obciDosažení 4 let věku do 31.8.11
Dosažení 3 let věku do 31.8. 8
Dosažení 2 let věku do 31.8. 1
Dítě, jehož sourozenec je
umístěn  (aktuálně) v MŠ H.Tošanovice nebo ZŠ Třanovice
 1
  Dítě, které nastoupí do MŠ
k  1.9. 2022
 1

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území české republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

 Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3let, pokud při nástupu do mateřské školy zvládají běžné úkony přiměřené svému věku a jsou částečně samostatné při sebeobsluze, osobní hygieně a stolování.

III.

            
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu (včetně potvrzeného evidenčního listu).

Ve výjimečných případech může ředitel rozhodnout o přijetí dítěte mimo daná kritéria a to na doporučení odborníků.

V Třanovicích dne 1. 4. 2022

                                                                                   Mgr. David Molitor

                                                                                          ředitel školy