Provoz a vnitřní režim

Informace o provozu MŠ Tošanovice a organizaci dne

Mateřská škola Horní Tošanovice, poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Horní Tošanovice č. 129,  739 53

Provoz

Provoz MŠ je 6:0016:00 hod.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8:00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Děti s povinnou předškolní docházkou docházejí do mateřské školy nejpozději v 7:45 hodin.

Budova je po celou dobu uzamčená. Dálkovým systémem učitelka budovu otevírá od 6:00 do 8:00hod., dále pak od 11.50 hod. do 12.15 hod. a odpoledne od 14:30 hod do 16:00hod.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na informační tabuli, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

Omlouvání nepřítomnosti

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:00 hod., a to telefonicky 558 696 119. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem. U dětí s povinnou předškolní docházkou, zákonní zástupci omlouvají písemně v omluvném listu.

Organizace dne

6:00 – 8:00 hod.: scházení dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální pozorování a práce s dětmi

8:00 – 8.40 hod.: hygiena, svačina, ranní kruh

8:40 – 9:45 hod.: řízené vzdělávací práce a činnosti dětí v různých formách, které jsou přizpůsobené jejich potřebám a individualitě

9:45 – 11:30 hod.: hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, hudební chvilka

11:30 – 12:00 hod.: hygiena, oběd

12:00 – 13:30 hod.: hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

13:30 – 14:40 hod.: oblékání po odpočinku, hygiena, pohybová chvilka, odpolední svačina

14:40 – 16:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.

Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.